ประวัติรับราชการ
- พ.ศ.๒๕๒๔ -ยศชื่อ จ่าสิบเอกหาญศึก โนกุล หมายเลขประจำตัว ๑๒๔๑๒๐๐๔๗๔
- พ.ศ.๒๕๒๔ - ปฏิบัติหน้าที่ นายสิบกองประจำการ รุ่นที่ ๒/๒๔ ร้อยฝึก กองพันทหารปืนใหญ่ที่ ๗ อ.แม่ริม จว.เชียงใหม่
-พ.ศ.๒๕๒๔ - ปฏิบัติหน้าที่ ผู้ช่วยพลเล็งปืนใหญ่สนาม กองพันทหารปืนใหญ่ที่ ๔ ( ร้อย ๒ ) ค่าย จิรประวัติ อ.เมือง จว.นครสวรรค์
-พ.ศ.๒๕๒๔ - เข้ารับการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนนายสิบทหารบก NCO รุ่นที่ ๓ / ๒๔
-พ.ศ.๒๕๒๖ - ปฏิบัติหน้าที่ ครูฝึกทหารใหม่ หน่วยฝึกทหารใหม่ กองร้อยจังหวัดทหารบกอุตรดิตถ์ ค่ายพิชัยดาบหัก ต.ท่าเสา อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์
-พ.ศ.๒๕๒๗ - ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าคลัง จังหวัดทหารบกอุตรดิตถ์ ค่ายพิชัยดาบหัก ต.ท่าเสา อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์
-พ.ศ.๒๕๒๘ - เข้ารับการศึกษาหลักสูตรทหารพลร่ม ( ส่งทางอากาศ น.ส.หน่วยใช้ร่ม รุ่นที่ ๑๖๓ / ๒๘ ) โรงเรียนศูนย์สงครามพิเศษ ค่ายเอราวัณ จ.ลพบุรี
-พ.ศ.๒๕๒๘ - ปฏิบัติหน้าที่สนามชายแดน เจ้าหน้าที่ส่งกำลังบำรุงชุดควบคุมที่ ๓๒ กองอำนวยการรักษาความมั่งคงภายในกองทัพภาคที่ ๓ จ.น่าน
-พ.ศ.๒๕๒๙ - ปฏิบัติหน้าที่ ครูฝึกทหารใหม่ หน่วยฝึกทหารใหม่ กองร้อยจังหวัดทหารบกเชียงราย ค่ายเม็งรายมหาราราช อ.เมือง จ.เชียงราย
-พ.ศ.๒๕๓๐ - ปฏิบัติหน้าที่ ประจำศูนย์กีฬา สนามกอล์ฟแม่กก ค่ายเม็งรายมหาราช อ.เมือง จ.เชียงราย

-พ.ศ.๒๕๓๕ - ช่วยราชการ ฝ่ายสวัสดิการ จังหวัดทหารบกเชียงราย ค่ายเม็งรายมหาราช อ.เมือง จ.เชียงราย
-พ.ศ.๒๕๓๙ - ปฏิบัติหน้าที่ นายสิบการกีฬา ฝ่ายสวัสดิการ จังหวัดทหารบกเชียงราย ค่ายเม็งรายมหาราช อ.เมือง จ.เชียงราย
-พ.ศ.๒๕๔๓ - ปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์กรรมวิธีข้อมูลและรวบรวมข่าวสาร กองบังคับการจังหวักทหารบกเชียงราย
-พ.ศ.๒๕๔๗ - ปฏิบัติหน้าที่ สนามชายแดน เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ประสานงาน โครงการเพื่อความมั่นคงแม่ฟ้าหลวงแม่จัน จ.เชียงราย (กอ.รมน.ภาค.๓)
-พ.ศ.๒๕๔๘ - ปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่ประจำกองบังคับการโครงการพัฒนาการเกษตรที่สูง ตามพระราชดำริ ฯ บ.ห้วยหยวกป่าโซ อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
-พ.ศ.๒๕๔๙ - ปฏิบัติหน้าที่ สนามชายแดน เจ้าหน้าที่ประจำกองบังคับการ หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานจู่โจม
(ฝทพ.ศปก.กอ.รมน.ภาค.๓)
-พ.ศ.๒๕๕๐ - ปฏิบัติหน้าที่ ประจำกองบังคับการรักษาความสงบเรียบร้อยภายใน ( กอ.รส.สน.ทภ.๓ ) ส่วนแยก จ.เชียงราย
-พ.ศ.๒๕๕๑ - ปฎิบัติหน้าที่ หัวหน้าฝ่ายปกครอง (นักบริหารงานทั่วไป ) ประเภทอำนวยการท้องถิ่น สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - จนถึงปัจจุบัน
การศึกษา
-อนุปริญญา ศิลปศาสตร์บัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
-ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
-ปริญญาตรี รัฐศาสตร์บัณฑิต (ร.บ.) สาขาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
-ปริญญาโท รัฐศาสนศาสตร์มหาบัญฑิต (รป.ม.) สาขาการบริหารจัดการภาครัฐ MPA. วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร นักบริหารระดับสูง (ป.ท้องถิ่น) รุ่นที่ ๑๗ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
-เหรียญพิทักษ์เสรีชนชั้นที่ ๒ ประเภทที่ ๒
-เหรียญราชการชายแดน ( ช.ด. )
-เหรียญจักรมาลา ( ร.จ.ม. )
-จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก (จ.ช.)
-ตริตาภรณ์มงกฎไทย ( ต.ม. )
-ตริตาภรณ์ช้างเผือก ( ต.ช. )
-ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม. )
คติประจำตัว : แม้ก้าวไม่ไกล แต่เราจะไปให้ถึง
1