ประวัติรับราชการ
- พ.ศ.๒๕๒๔ -พลทหารกองประจำการ ทบ. ๑/๒๕๒๔ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ ๔ ( ร้อยฝึก ) ค่าย จิรประวัติ อ.เมือง จว.นครสวรรค์
- พ.ศ.๒๕๒๔ - เข้ารับการฝึกสิบตรีกองประจำการ รุ่นที่ ๒/๒๔ (ร้อยฝึก) กองพันทหารปืนใหญ่ที่ ๗ ค่ายพระปิ่นเกล้า อ.แม่ริม จว.เชียงใหม่
-พ.ศ.๒๕๒๔ - ตำแหน่งผู้ช่วยพลเล็งปืนใหญ่สนาม กองพันทหารปืนใหญ่ที่ ๔ ( ร้อย ๒ ) ค่าย จิรประวัติ อ.เมือง จว.นครสวรรค์
-พ.ศ.๒๕๒๕ - เข้ารับการฝึกศึกษา ณ โรงเรียนนายสิบพลาธิการทหารบก รุ่นที่ ๓ / ๒๕๒๕ กรุงเทพมหานคร ฯ
-พ.ศ.๒๕๒๖ - ตำแหน่งครูฝึก (หน่วยฝึกทหารใหม่) กองร้อยจังหวัดทหารบกอุตรดิตถ์ ค่ายพิชัยดาบหัก ต.ท่าเสา อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์
-พ.ศ.๒๕๒๗ - ตำแหน่ง หัวหน้าคลัง จังหวัดทหารบกอุตรดิตถ์ ค่ายพิชัยดาบหัก ต.ท่าเสา อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์
-พ.ศ.๒๕๒๘ - เข้ารับการฝึกศึกษาหลักสูตรทหารพลร่ม รุ่นที่ ๑๖๓ / ๒๕๒๘ (น.ส.หน่วยใช้ร่ม) โรงเรียนศูนย์สงครามพิเศษ ค่ายเอราวัณ จ.ลพบุรี
-พ.ศ.๒๕๒๘ - ราชการชายแดน ตำแหน่งเสมียนส่งกำลัง ชุดควบคุมที่ ๓๒ ค่ายสุริยพงษ์ (กอ.รมน.ภาค.๓) อ.เมือง จ.น่าน
-พ.ศ.๒๕๒๙ - ตำแหน่งครูฝึกทหารใหม่ (หน่วยฝึกทหารใหม่) กองร้อยจังหวัดทหารบกเชียงราย ค่ายเม็งรายมหาราราช อ.เมือง จ.เชียงราย
-พ.ศ.๒๕๓๐ - ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ ประจำศูนย์กีฬาสนามแม่กกกอล์ฟ ค่ายเม็งรายมหาราช อ.เมือง จ.เชียงราย

-พ.ศ.๒๕๓๕ - ช่วยราชการ ฝ่ายสวัสดิการ จังหวัดทหารบกเชียงราย ค่ายเม็งรายมหาราช อ.เมือง จ.เชียงราย
-พ.ศ.๒๕๓๙ - ตำแหน่งนายสิบการกีฬา ฝ่ายสวัสดิการ จังหวัดทหารบกเชียงราย ค่ายเม็งรายมหาราช อ.เมือง จ.เชียงราย
-พ.ศ.๒๕๔๓ -ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์กรรมวิธีข้อมูลและรวบรวมข่าวสาร กองบังคับการจังหวักทหารบกเชียงราย ค่ายเม็งรายมหาราช
-พ.ศ.๒๕๔๗ - ราชการชายแดน ตำแหน่งเสมียนส่งกำลัง โครงการเพื่อความมั่นคงแม่ฟ้าหลวงแม่จัน จ.เชียงราย (กอ.รมน.ภาค.๓)
-พ.ศ.๒๕๔๘ - ราชการชายแดน ตำแหน่งเสมียนส่งกำลัง โครงการพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ ฯ บ.ห้วยหยวกป่าโซ อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
-พ.ศ.๒๕๔๙ - ราชการชายแดน ตำแหน่งพลขับ ร้อย.ทพ.จจ ๙๕๗ กองบังคับการหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานจู่โจม
(ฝทพ.ศปก.กอ.รมน.ภาค.๓)
-พ.ศ.๒๕๕๐ - ประจำ WooLum (กอ.รส.สน.ทภ.๓ ) กองบังคับการจังหวัดทหารบกเชียงราย (ส่วนแยก) ค่ายเม็งรายมหาราช จ.เชียงราย
-พ.ศ.๒๕๕๑ - สอบโอนย้ายข้ามกระทรวงไปกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ตำแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป (
อำนวยการท้องถิ่น) - จนถึงปัจจุบัน
การศึกษา
-อนุปริญญา ศิลปศาสตร์บัณฑิต (ศศบ.) สาขาการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
-ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต (ศศบ.) สาขาการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
-ปริญญาตรี รัฐศาสตร์บัณฑิต (รบ.) สาขาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
-ปริญญาโท รัฐศาสนศาสตร์มหาบัญฑิต (รปม.) สาขาการบริหารจัดการภาครัฐ MPA. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (นักบริหารระดับสูง) อปท. รุ่นที่ ๑๗ กรมส่งเสริมการปกครอง ฯ & สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
-เหรียญพิทักษ์เสรีชนชั้นที่ ๒ ประเภทที่ ๒
-เหรียญราชการชายแดน ( ช.ด. )
-เหรียญจักรมาลา ( ร.จ.ม. )
-จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก (จ.ช.)
-ตริตาภรณ์มงกฎไทย ( ต.ม. )
-ตริตาภรณ์ช้างเผือก ( ต.ช. )
-ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม. )

-ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช. )

คติประจำตัว : ไม่มีคำว่าสายสำหรับการเริ่มต้น...
1